?лагода?им за в?бо? на?ей компании!

? ?е?ение 14-дневного ?е??ового пе?иода в? може?е пол?зова???? ??л?гой ?о??инга бе?пла?но.

?а ??о в?ем? необ?одимо п?оизве??и опла?? ??л?г. ?пла?иваем?й пе?иод на?инае??? ? момен?а за?и?лени? ??ед??в на ??е? ва?его акка?н?а.

?е?ед зака?иванием ин?о?ма?ии на ва? акка?н? ??? ???ани?? (?айл index.html), а ?акже ?айл .htaccess ?лед?е? ?дали??. Файл? необ?одимо заг??жа?? в папк? public_html.

Также не заб?д??е, пожал?й??а, ознакоми???? ? на?ими п?авилами.